SC ฮุบ “เอฟเจ บีเคเค” สยายปีกธุรกิจโรงแรม พร้อมตั้ง “เอสซี แอสเสทฯ” ต่อยอดอสังหาฯ

บอรด์ SC ไฟเขียวเข้าซื้อหุ้น “เอฟเจ บีเคเค” สัดส่วน 100% เดินหน้าลุยธุรกิจโรงแรม พร้อมตั้งบริษัทย่อย “เอสซี แอสเสท ไฟว์” ทุนจดทะเบียน 50 ล้าน หวังต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จํากัด (SCX) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยบริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท เอฟเจ บีเคเค จํากัด (FJBKK) มีทุนจดทะเบียน 1,420 ล้านบาท โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 142 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจโรงแรม

นอกจากนี้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อ บริษัท เอสซี แอสเสท ไฟว์ จํากัด (SC ASSET FIVE COMPANY LIMITED)ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯร้อยละ 99.99 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Back to top button