ICN มือขึ้น! คว้างาน “กฟภ.” มูลค่า 65 ลบ.

ICN รับงานสัญญาจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 65 ลบ.


บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาเลขที่ จ.125/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สัญญาจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่างานรวม 64,553,100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา และรับประกัน 5 ปี

Back to top button