บอร์ด ADVANC สั่งลุยต่อ! ซื้อ 3BB-JASIF ลั่น “ไม่ยกเลิกสัญญาประกันฯ ไม่ลดค่าเช่า”

บอร์ด ADVANC ไฟเขียวเดินหน้าซื้อ 3BB-JASIF ลั่น “ไม่ยกเลิกสัญญาประกันฯ ไม่ลดค่าเช่า” มั่นใจช่วยขยายโครงข่ายเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ดันฐานลูกค้าอินเทอร์เน็ตบ้านเพิ่มเป็น 4.4 ล้านราย


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ ADVANC ระบุว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ/หรือ บุคคลที่ AWN กำหนด ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) หรือ TTTBB และซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF แม้ว่าเงื่อนไขบังคับก่อนในข้อที่เกี่ยวกับการขอยกเลิกสัญญาประกันรายได้ (Rental Assurance Agreement) และการขอแก้ไขสัญญาเช่าหลัก (Main Lease Agreement) จะไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ตามที่บริษัทเสนอ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมยังมีความเหมาะสมต่อบริษัทในระยะยาว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1) การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากฐานลูกค้าที่ระดับ 2 ล้านราย เป็นประมาณ 4.4 ล้านราย และมีโครงข่ายไฟเบอร์ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่กว้างขวางมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ยังคงมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบ้านในระดับต่ำกว่าในพื้นที่ตัวเมือง ซึ่งสามารถสร้างโอกาสในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายแก่ลูกค้า และเป็นการขยายฐานรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มและกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาวให้กับบริษัท

2) เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหน่วย JASIF ไม่อนุมัติการแก้ไขสัญญาเช่าตามที่บริษัทเสนอ สัญญาเช่าระหว่าง TTTBB และ JASIF จึงยังคงมีอายุสิ้นสุดในต้นปี 2575 ตามเดิมต่อไป ในส่วนเรื่องการต่ออายุสัญญาในอนาคต บริษัทเห็นว่าโอกาสดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาให้มีความเหมาะสมมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเท่านั้น เพื่อส่งเสริมให้บริษัทคงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้ในระยะยาว ซึ่งบริษัทจะพิจารณาเทียบกับทางเลือกอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อการบริหารต้นทุนการดําเนินงานให้ยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการขยายและสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีอยู่ และมีนโยบายที่จะพิจารณาทางเลือกในการบริหารทรัพย์สินโทรคมนาคมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดมูลค่าสูงสุดและสร้างทางเลือกในการระดมทุนที่มีต้นทุนที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากนี้บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตในการเข้าทำธุรกรรมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนจึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุน โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 1/2566

Back to top button