MORE โชว์หราทะเบียนผู้ถือหุ้น 30 ก.ย. แจงแทน “ม้อ” ไม่มีเอี่ยวขายหุ้นช่วง 10-11 พ.ย.

MORE โชว์หราทะเบียนผู้ถือหุ้น 30 ก.ย. 65 แจงแทน “อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ” ว่าไม่มีการทำรายการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทในวัน 10-11 พ.ย.65 เพียงหุ้นเดียว


บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ตามข่าวที่ปรากฏการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่มีความผิดปกติไปจากช่วงก่อนหน้านั้น

ล่าสุดบริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ไม่มีการทำรายการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯในวันดังกล่าว แม้แต่เพียงหุ้นเดียว

โดยมีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/65 โดยสรุปได้ดังนี้

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการและการบริหาร หรือโครงสร้างอำนาจควบคุมด้านการบริหารของ บริษัทแต่อย่างใด หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการและการบริหารหรือโครงสร้างอำนาจควบคุมด้านการบริหาร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตามจากการแจ้งโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พบข้อสังเกตว่ารายชื่อการถือครองหุ้นใน 10 อันแรกเป็นข้อมูลของการปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการทำธุรกรรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ดังนั้นต้องรอให้บริษัทมีการปิดสมุดทะเบียนรอบใหม่ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนว่าสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

Back to top button