ส่อยืด! ดีล TRUE-DTAC หลังเทนเดอร์ฯ ไม่ทันเงื่อนไข 1 ปี

ดีลควบ TRUE-DTAC ส่อยืดยาวจากเงื่อนไขบังคับก่อนทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ยังไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 20 พ.ย. 64 อย่างไรทั้งสองบริษัทยังคงเดินหน้าควบรวมต่อไป


บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE  แจ้งผ่านสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่าง TRUE และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเช็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ซึ่งได้เปิดเผยต่อตลท. เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นั้น

โดย TRUE ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ชิทริน โกลบอล จำกัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd (“ผู้ประกาศเจตนา”) ได้ประกาศยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TRUE และ DTAC โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน (“การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ”) เนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ประกาศเจตนาได้ประกาศเจตนาในการทำคำเสนอหลักทรัพย์โดยสมัครใจ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

อย่างไรก็ดี บริษัทจะยังคงดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการควบบริษัทร่วมกับ DTAC ต่อไป ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมที่สำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาของบริษัทฯ เกี่ยวกับการควบบริษัททั้งสอง  ทาง TRUE จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

Back to top button