ครม. เคาะปรับเกณฑ์-ขยายเวลาโครงการ Soft Loan เสริมสภาพคล่องเอสเอ็มอี

ครม. ไฟเขียวปรับเกณฑ์-ขยายเวลาโครงการ Soft Loan ถึง 30 มิ.ย. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจโรงแรมและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน


นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรมและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมากขึ้น โดยให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการในส่วนของคุณสมบัติผู้กู้ ขยายวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ ระยะเวลาชำระเงินกู้ และระยะเวลารับคำขอสินเชื่อ ให้มีความครอบคลุมและยืดหยุ่นมากขึ้น

สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ ได้มีการลดข้อจำกัดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังอยู่ระหว่างยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ให้สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ จากเดิมต้องมีใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตฯ ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 63 และลดข้อจำกัดให้ผู้ประกอบการที่มีกำไรอย่างน้อย 1 ใน 5 ปีย้อนหลังล่าสุด และปัจจุบันยังประกอบกิจการอยู่สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ จากเดิมต้องมีกำไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปีย้อนหลังล่าสุด ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการดี ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รวมทั้งเพิ่มความชัดเจนในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีประวัติชำระหนี้ดี หรือมีหนี้ค้างชำระ และมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว แต่สามารถชำระหนี้ได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น จากเดิมที่ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระก่อนวันยื่นขอเข้าโครงการ

สำหรับการขยายวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมถึงการให้สินเชื่อ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสำหรับเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ จากเดิมให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมสถานประกอบ กิจการหรือลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น

โดยระยะเวลาชำระเงินกู้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี 1.กรณีให้สินเชื่อ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ และลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 7 ปี และ 2.กรณีให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในกิจการ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี จากเดิมมีกรณีเดียว ได้แก่ การให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ และลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ และขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลา รับคำขอสินเชื่อเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 65

ส่วนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งกรอบวงเงินงบฯ ชดเชยยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65

ทั้งนี้ โครงการ Soft Loan ธุรกิจโรงแรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อปรับปรุงหรือ ซ่อมแซมสถานประกอบกิจการหรือลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องอบผ้า, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมทั้งเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งปัจจุบันธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 64 ราย จำนวน 124 ล้านบาท คิดเป็น 2.48% ของวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65)

“การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ 3 แกนหลักขับเคลื่อนอนาคตประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในแกนหลักที่ 3 ในการเข้าถึงเงินกู้และการบริการของสถาบันการเงินด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรียังให้ธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์โครงการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางด้วย” นายอนุชา กล่าว

Back to top button