“เอเซีย พลัส” ปัดเอี่ยว “เอเชีย เวลท์” ยันฐานะมั่นคง-ชำนาญลงทุน

“เอเซีย พลัส” ยัน! ไร้เอี่ยว “เอเชีย เวลท์” ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลมีมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส และไม่ได้รับผลกระทบจากการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่งแต่อย่างใด


จากกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) มีมติให้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (AWS) ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของบริษัทฯ

โดยบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด และบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด (กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส) ตระหนักถึงความวิตกกังวลของท่านลูกค้าและนักลงทุนทุกท่าน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นให้กับท่านลูกค้าและนักลงทุน กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส “ไม่มีความเกี่ยวข้อง และไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์เอเชี่ย เวลท์ จำกัด นอกจากนี้กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส ไม่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่งแต่อย่างใด”

สำหรับกลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส นั้นยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลมีมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส และปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) และมีการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงตามนโยบายการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และที่ปรึกษาการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ มากว่า 48 ปีไม่เคยหยุดพัฒนาและยังคงเดินหน้าค้นหาทางเลือกใหม่ๆ สำหรับการลงทุนที่หลากหลาย และเหมาะสมจากทั่วโลก เพื่อนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับท่านลูกค้าและนักลงทุน ทั้งยังให้ความสำคัญกับการประเมินทั้งโอกาสและความเสี่ยง เพื่อการลงทุนที่เติบโตและยั่งยืนตามหลักการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ยึดถือมาโดยตลอด

ด้วยเหตุนี้ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณและนักลงทุนทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส จะมุ่งมั่น คิดคัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักลงทุนทุกท่านในทุกช่วงจังหวะการลงทุน และกลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส คำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ และนักลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ

Back to top button