บอร์ด OR ตั้ง “นายดิษทัต ปันยารชุน” นั่งเก้าอี้ CEO

บอร์ด OR ไฟเขียวแต่งตั้ง “นายดิษทัต ปันยารชุน” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. และวันที่ 23 พ.ย. 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ นายดิษทัต ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทได้เสนอชื่อ และเห็นขอบการกำหนดค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่น และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามลำดับ

โดยบัดนี้ กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นชอบค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาแล้ว

โดยการนี้ บริษัทฯ จะได้ดำเนินการลงนามสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ และดำเนินกระบวนการแต่งตั้ง นายดิษทัต ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ต่อไป

Back to top button