“พาณิชย์” เปิดตัวเลข “ค้าชายแดน-ส่งออก” เดือนต.ค. หดเกือบ 3%

พาณิชย์” เปิดตัวเลขค้าชายแดน-ส่งออก เดือนต.ค. ลดลง 2.92% เนื่องจากผู้ส่งออกหันกลับไปขนส่งสินค้าทางเรือ และทางอากาศเพิ่มขึ้นจากค่าระวางเรือที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนตุลาคม 2565 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 144,477 ล้านบาท ลดลง -2.92% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น การส่งออกมูลค่า 81,937 ล้านบาท ลดลง -0.17% และการนำเข้ามูลค่า 62,540 ล้านบาท ลดลง -6.31% โดยไทยได้ดุลการค้าในเดือนตุลาคม 2565 ทั้งสิ้น 19,397 ล้านบาท

ทั้งนี้ การส่งออกชายแดน ยังขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 คิดเป็นมูลค่า 54,643 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.50% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การส่งออกผ่านแดนปรับตัวลดลง เนื่องจากผู้ส่งออกหันกลับไปขนส่งสินค้าทางเรือ และทางอากาศเพิ่มขึ้นจากค่าระวางเรือที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การค้าชายแดนกับ 4 ประเทศ (มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมา และสปป.ลาว)

เดือนตุลาคม 2565 มีมูลค่าการค้ารวม 87,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.59% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น การส่งออกมูลค่า 54,643 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% และการนำเข้ามูลค่า 32,653 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1% โดยการส่งออกไปกัมพูชาและ สปป.ลาว ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา และการส่งอกไปเมียนมากลับมาขยายตัวอีกครั้ง

1.2 การค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม (จีน เวียดนาม สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ)

เดือนตุลาคม 2565 มีมูลค่ารวม 57,180 ล้านบาท ลดลง 11.42% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 27,293 ล้านบาท ลดลง -8.36% และการนำเข้ามูลค่า 29,887 ล้านบาท ลดลง -14.04% โดยมีเพียงการส่งออกผ่านแดนไปเวียดนาม ที่ยังขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ส่งผลให้การค้าชายแดนและผ่านแดน 10 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,450,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น การส่งออกมูลค่า 855,839 ล้านบาท ลดลง -0.66% และการนำเข้ามูลค่า 594,471 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.41% โดยไทยได้ดุลการค้าในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 ทั้งสิ้น 261,368 ล้านบาท

สำหรับปัจจัยสนับสนุนการส่งออกที่สำคัญ คือ เงินบาทยังคงอ่อนค่า ช่วยให้สินค้าไทยยังสามารถแข่งขันด้านราคาได้ โดยล่าสุด ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ค่าเงินบาทอ่อนค่าที่ระดับ 36.178 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ, ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเพื่อนบ้านยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงของไปยังสปป.ลาว และเมียนมา ขยายตัว 177.02% และ 5.71% ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมาจากการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการค้าชายแดน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าหมายการส่งออกของการค้าชายแดนและผ่านแดนปี 65 ขยายตัวที่ 5% คิดเป็นมูลค่า 1.08 ล้านล้านบาท ซึ่งล่าสุด 10 เดือนแรก สามารถทำได้แล้ว 8.55 แสนล้านบาท

Back to top button