ฉลุย! BGRIM นำร่องผ่านรอบชิงขายไฟ “กฟน.” 3.4 MW

ฉลุย! กฟน. เผยโซลาร์ฟาร์ม “สมาร์ท คลีน ซิสเท็ม 1” บริษัทย่อย BGRIM นำร่องผ่านคุณสมบัติขายไฟฟ้า กำลังผลิตติดตั้ง 3.4 MW


ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 และประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน พ.ศ.2565 จำนวน 3 ฉบับ กำหนดให้การไฟฟ้ามีอำนาจหน้าที่รับคำเสนอขายไฟฟ้าและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า รวมถึงประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ

ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินการรับคำเสนอขายไฟฟ้าและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระเบียบและประกาศ กกพ. กำหนด

ดังนั้นการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ.2565 โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ที่ตั้งโครงการตำบล ทับยาว อำเภอ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กำลังผลิตติดตั้ง 3.4 MW ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 2.8 MW ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท สมาร์ท คลีน ซิสเท็ม 1 จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM

ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ามีรายชื่อผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามประกาศข้างต้น จะได้รับการพิจารณาประเมินตามเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกโครงการในขั้นตอนต่อไป

Back to top button