ILM คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” ปี 65 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจยึดหลัก ESG

บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หรือ ILM ประกาศความสำเร็จตามเจตนารมย์ ‘Sustainable Living for Future Lifestyle’ กับการดำเนินงานด้าน ESG ด้วยรางวัลและการรับรองจากหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ พร้อมประกาศพันธกิจมุ่งยกระดับการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนทุกมิติ


นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน ของตกแต่งบ้านครบวงจร  เปิดเผยว่า อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญครบทุกมิติในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  หรือ ESG (Environment, Social, Governance) ภายใต้แนวคิด ‘Sustainable Living for Future Lifestyle’ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน

โดยดำเนินงาน ESG ผ่านกลยุทธ์  “3G” ได้แก่ 1.GREAT Experience สร้างประสบกาณ์ที่ดีด้านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตอบโจทย์การใช้ชีวิตครบทุกไลฟ์สไตล์ โดยการผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้ดีขึ้น, 2. GROW Together สร้างความสุขพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัย ร่วมกันด้วยความรับผิดชอบ และ 3.GREEN Planet ใส่ใจและส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

สำหรับการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อความยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG ในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ จึงเดินหน้าติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับโลกอย่างต่อเนื่อง ในด้านสังคม (Social) ให้ความสำคัญกับสังคมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน ลูกค้า และสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และบรรษัทภิบาล (Governance) มุ่งเน้นการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จึงคว้ารางวัลและประกาศนียบัตรรับรอง ตอกย้ำการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญทุกด้านทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ดังนี้

1.ประกาศนียบัตรรับรอง ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ตั้ง Solar Rooftop ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก คาดการณ์รวมทั้งสิ้น 4,700.55 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี จึงได้รับ2.ใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทโครงการที่การพัฒนาพลังงานทดแทน  จากการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program:  T-VER) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงว่า (Solar Rooftop System of Index Living Mall Public Company Limited) ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการเรียบร้อย  โดยมีระยะเวลาโครงการ 14 ปี (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2578)  ซึ่งเป็นโครงการพลังงานทดแทนที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดและกักเก็บได้ของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา สาขาอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ กลุ่มโครงการย่อยที่ 1 (CPA-01) โดยมีปริมาณเท่ากับ 1,571 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  (tCO2eq/year) โดยมีระยะเวลาคำนวณเครดิตของโครงการย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2571  และยังมีโครงการย่อยอีก 2 โครงการ ที่จะส่งต่อการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่คาดว่าจะลดได้อีก 3,129.55  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  (tCO2eq/year)

2.รางวัลเพื่อสังคม ประจำปี 2565  อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินโครงการจัดจ้างคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มคนเปราะบาง มานับตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันได้จัดจ้างงานแก่คนพิการอย่างต่อเนื่อง   ทั้งการจ้างงานในรูปแบบพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวกับกลุ่มคนพิการด้านการมองเห็น , การเคลื่อนไหว , การได้ยิน ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา   เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจกับกลุ่มผู้พิการให้มีรายได้เลี้ยงชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้  ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี   สร้างความเสมอภาคทางสังคม

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการจ้างงานแก่ผู้สูงอายุ สอดรับกับองค์การสหประชาชาติที่ได้กำหนดการปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล การสร้างพลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมของทุกคนในสังคม ล่าสุดอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ได้รับรางวัลการสนับสนุนคนพิการหรือกลุ่มเปราะบาง 2 องค์กร ได้แก่

1.รางวัลดีเด่น ‘องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย’ ด้านการสนับสนุนคนพิการประจำปี 2565 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ร่วมสนับสนุนการจ้างงานกับคนพิการ ที่จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

2.รางวัล ‘องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น’ ประจำปี 2565 ติดต่อกัน 3 ปี (2563-2565) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตอกย้ำการให้ความสำคัญความเสมอภาคและเท่าเทียม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจรับผิดชอบต่อสังคมในการส่งเสริมกลุ่มคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างอาชีพสู่การทำงานในสถานประกอบการของอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เพื่อสนับสนุนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งบริษัทฯ วางเป้าหมายมุ่งสู่การได้รับรางวัล ‘องค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น’ ต่อเนื่อง 5 ปี เพื่อผลักดันก้าวรับรางวัล“องค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม’ ในปี 2568

รางวัลและการรับรองด้านบรรษัทภิบาล และเศรษฐกิจ ประจำปี 2565   อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ยึดมั่นหลักการดำเนินธุรกิจ  ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความซื่อตรง โปร่งใส ไร้การทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งผลให้อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ได้รับรางวัล ดังนี้

1.ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ในปี 2565 บริษัทได้ผ่านการรับรองเพื่อเข้าเป็น สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เมื่อ 30 กันยายน 2565 เป็นครั้งแรก  หลังจากที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายสังคมที่เข้มแข็งในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน ควบคู่การปฏิบัติงานอย่างรู้สำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

2.ได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thail Listed Companies : CGR) ประจำปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) สะท้อนถึงการพัฒนาและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง

3.รางวัล  “Outstanding Investor Relations Awards” ประจำปี 2565 หรือนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ในงาน “SET Awards 2022” สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท  ตอกย้ำการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษชนก  กล่าวว่า “การได้รับรางวัลและการรับรองในด้านต่างๆ ประจำปี 2565 ที่ครอบคลุมการดำเนินงาน ESG นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงาน อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ทุกคน ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตั้งมั่นที่จะดำรงตนเป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

Back to top button