“ไทยพาณิชย์” ปล่อยสินเชื่อ PTTGC วงเงิน 1.5 หมื่นลบ.

“ไทยพาณิชย์” ปล่อยสินเชื่อ “Sustainability-linked Loan” ให้ PTTGC เป็นครั้งแรกวงเงิน 1.5 หมื่นลบ. สนับสนุนการดำเนินงานทางด้านความยั่งยืน บรรลุเป้าหมาย “Together To Net Zero”


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ลงนามสัญญาการสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan: SLL) เป็นครั้งแรก จำนวน 15,000 ล้านบาท ระหว่าง PTTGC และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องให้เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานในอนาคต และเป็นการตอกย้ำการเดินหน้าในแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนครอบคลุมการสร้างสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล (ESG) ของทั้ง 2 พันธมิตรทางธุรกิจ

โดยมี ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี PTTGC นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมพิธีลงนาม ณ SCB Academy ชั้น 18 อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค (East Tower) สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC กล่าวว่าการลงนามสัญญาการสนับสนุนสินเชื่อ SLL นี้ เพื่อการจัดหาวงเงินกู้ระยะยาว แบบ Sustainability-Linked Loan เป็นครั้งแรกของ PTTGC วงเงิน 15,000 ล้านบาท เป็นเงินกู้สนับสนุนการดำเนินการด้านความยั่งยืนของ PTTGC มีตัววัด KPI ที่เชื่อมโยงกับ การจัดอันดับ Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย GC ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความสมดุล ESG อย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ 3 Step Plus มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2593 นอกจากนี้ GC ได้รับการจัดอันดับจาก DJSI ให้เป็นที่ 1 ของโลก ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ 4 ปีต่อเนื่อง

การลงนามสัญญาในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า PTTGC และ SCB มีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย SCB เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะสนับสนุน ก้าวเดินไปกับ PTTGC เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  Together to Net Zero

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะสถาบันการเงินสำคัญของประเทศ ธนาคารตระหนักถึงบทบาทในการสร้างเสริมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำให้แก่ประเทศไทย ธนาคารให้ความสำคัญทางด้านนโยบาย ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (ESG) และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อความยั่งยืนขึ้นมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ธนาคารมีความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจาก PTTGC ในการสนับสนุนสินเชื่อ Sustainability-Linked Loan (SLL) จำนวน 15,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านความยั่งยืนของ PTTGC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นสินเชื่อ SLL ครั้งแรกของ PTTGC ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะร่วมสร้างความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ด้วยความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และแนวทางบริหารจัดการทางด้านความยั่งยืนของ PTTGC ธนาคารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จร่วมกันในวันนี้จะผลักดันให้ GC บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน “Together To Net Zero” ปี 2593 หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี 2593 ได้ตามที่มุ่งหวัง

Back to top button