ชัดแล้ว! บิ๊กล็อต AWC “เสี่ยเจริญ-คุณหญิงวรรณา” โยกหุ้นปรับโครงสร้าง รับแผนลงทุนยาว

บิ๊กล็อต AWC "เสี่ยเจริญ-คุณหญิงวรรณา" โยกหุ้น "ทีซีซีบริหารธุรกิจ" เข้า "ทีซีซี รีเทล" แค่ปรับโครงสร้างภายใน รับแผนลงทุนระยะยาว ย้ำกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คงสัดส่วนถือหุ้นรวมร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทเช่นเดิม


บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า บริษัทได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเรื่องการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนระยะยาว โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นรวมในบริษัทที่ร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทเช่นเดิมโดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยบริษัท ทีซีซีบริหารธุรกิจ จำกัด มีการโอนหุ้นบริษัท ร้อยละ 1.7 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ให้กับ บริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด ซึ่งรายละเอียดการถือหุ้นก่อนและหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

ทั้งนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น บริษัทยังคงมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย(Ultimate Shareholders) ซึ่งได้แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เช่นเดิมการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ การกำหนดนโยบายของบริษัท และอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท แต่อย่างใด

อนึ่งเมื่อสำรวจสัดส่วนการโอนหุ้น AWC ให้กับ บริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด พบว่า สอดคล้องกับ 2 รายการซื้อขายกระดานรายใหญ่ (Big lot) เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.65 จำนวน 4 รายการ ปริมาณ 350 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 2.17 พันล้านบาท ราคาเฉลี่ย 6.20 บาทต่อหุ้น และเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.65  จำนวน 9 รายการ ปริมาณ 197.13 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 1.21 พันล้านบาท ราคาเฉลี่ย 6.15 บาทต่อหุ้น โดย 2 รายการรวมเป็นหุ้นจำนวน 547.13 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 1.71%  ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

Back to top button