ตลท. ถอน ABICO ออกตลาด 4 ม.ค.66 หลัง MALEE ปิดจ๊อบแลกหุ้น

ตลท. เพิกถอนหุ้น ABICO ออกจากตลาดอบบสมัครใจ 4 ม.ค.66 หลัง MALEE ปิดจ๊อบแลกหุ้น ปรับโครงสร้างธุรกิจ


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า ตามที่บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ABICO ได้ขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ล่าสุด ABICO ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

อนึ่ง สำหรับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MALEE ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO เพื่อแลกเปลี่ยนตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นนั้น MALEE อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในวันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนได้ทราบต่อไป

Back to top button