3 เจ้ายื่นประมูล “ดาวเทียม” THCOM ส่ง “สเปซ เทค อินโนเวชั่น” ร่วมชิง

THCOM ส่ง “สเปซ เทค อินโนเวชั่น” ยื่นประมูล “ดาวเทียม” ส่วน “พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส” และ NT ร่วมชิงด้วย “กสทช.” เตรียมประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ 9 ม.ค. 66


คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดให้ผู้ขอรับอนุญาตยื่นขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะชุด (Package) วันนี้ (27 ธ.ค.65) พบว่า มีผู้ประสงค์ขอรับอนุญาต จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และบริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด

สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงาน กสทช. จะตรวจสอบคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านและมีสิทธิเข้าร่วมการประมูล โดยจะเสนอให้ที่ประชุม กสทช. รับรองผลในวันที่ 9 มกราคม 2566 และหากมีผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลมากกว่า 1 ราย โดยไม่มีผู้ใดยื่นอุทธรณ์ สำนักงาน กสทช. จะทำการ Mock Auction ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 และทำการประมูลสิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะชุด (Package) ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ซึ่งเลื่อนจากกำหนดการเดิมไป 1 สัปดาห์ เนื่องจากต้องเปิดโอกาสให้สิทธิในการอุทธรณ์ หลังสำนักงาน กสทช. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถทางด้านการเงิน เป็นผู้เข้าร่วมการคัดเลือก ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว สำนักงาน กสทช. จะขยายระยะเวลาในการยื่นขอรับอนุญาตเพิ่มเติมไปอีก 2 สัปดาห์ ตามที่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะชุด (Package) กำหนด

ทั้งนี้พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ กสทช. ให้ความเห็นว่า ในการประมูลครั้งนี้ อย่างน้อยทั้ง 3 ราย น่าจะผ่านและเข้าร่วมการแข่งขัน แต่จะมีความต้องการในการประมูลกี่ชุด หรือชุดใด ต้องดูข้อเสนอที่เสนอมาและจะประกาศให้ทราบในวันประมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อป้องกันการสมยอมในการเสนอราคา ทำให้มั่นใจว่าการประมูลครั้งนี้จะเกิดการแข่งขันที่โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งสามารถรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติไว้ได้ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทยต่อไปได้อย่างแน่นอน

Back to top button