BAY ดีเดย์ 3 ม.ค.66 ขึ้นดอกเบี้ยกู้ 0.40%

BAY ปรับขึ้นดอกเบี้ยกู้ทุกประเภท 0.40% มีผล 3 ม.ค.66 พร้อมมองเศรษฐกิจไทยยังมีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป


นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เปิดเผยว่า ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

1.ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.40% เป็น 6.48%

2.ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.40% เป็น 6.725%

3.ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มขึ้น 0.40% เป็น 6.65%

โดยขณะนี้สัญญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) เข้าสู่อัตราปกติ โดยธนาคารฯ ได้มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ตลาด และตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจอย่างรอบคอบแล้ว

ทั้งนี้ กรุงศรี ยังคงมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสม ตรงจุด และทันการณ์ ตามแนวทางการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย

Back to top button