ก.ล.ต. จี้ “ซิปเม็กซ์” แก้ไขข้อตกลงส่วนบุคคลโครงการ ZipUp+ เดดไลน์ 3 ม.ค.66

ก.ล.ต. สั่ง Zipmex เพิ่มความชัดเจนข้อตกลงส่วนบุคคลภายใต้โครงการ ZipUp+ ให้รายงานกลับภายในวันที่ 3 ม.ค.66


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งข้อสังเกตต่อ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) เกี่ยวกับข้อตกลงส่วนบุคคลภายใต้โครงการ ZipUp+ ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ (กลุ่ม Zipmex)* ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 Zipmex ได้เผยแพร่ข้อตกลงส่วนบุคคลฉบับใหม่บนเว็บไซต์ของ Zipmex รวมทั้งได้เผยแพร่ FAQ เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการยอมรับข้อตกลงส่วนบุคคล ขั้นตอนการปรับโครงสร้างของกลุ่ม Zipmex และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของ Zipmex นอกจากนี้ยังได้จัดทำช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าผ่าน live chat และช่องทางอื่นๆ ด้วย นั้น

โดย ก.ล.ต. พบว่า ข้อตกลงส่วนบุคคลฉบับใหม่ยังขาดความชัดเจนในบางประเด็น อาทิ เงื่อนไขการมีผลใช้บังคับของข้อตกลงส่วนบุคคล ขอบเขตหรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งหมดของลูกค้าที่เป็นเจ้าหนี้ และการกำหนดให้ลูกค้ายินยอมชดใช้ในความเสียหาย

ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าของ Zipmex หรือกลุ่ม Zipmex ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอต่อการตัดสินใจ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ก.ล.ต. จึงมีหนังสือแจ้งข้อสังเกตข้างต้น และให้ Zipmex นำข้อสังเกตข้างต้นไปดำเนินการ โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยเร็ว รวมทั้งให้ Zipmex รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.

Back to top button