IMH ทุ่มพันล้านซื้อ “รพ.มเหสักข์” พ่วงออก “วอแรนต์” แจกผถห.เดิม 4:1

บอร์ด IMH อนุมัติการลงทุนใน “รพ.มเหสักข์” มูลค่า เกือบ 1 พันล้านบาท ขยายธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาล พร้อมออกวอแรนต์ แจกผถห.เดิม 4:1


บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด (MH) จำนวน 3,630,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.77ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MH ในราคารวม 998,415,000 บาท เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาล

โดยการลงทุนครั้งนี้จะเพิ่มความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยของบริษัทในภาพรวม จากเดิม 100 เตียงต่อวัน เป็นไม่ต่ำกว่า 232 เตียงต่อวัน และเพิ่มโอกาสเติบโตให้รายได้ของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ โรงพยาบาลแห่งใหม่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์ให้กับบริษัทได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถรองรับผู้ใช้บริการกลุ่มผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่บริษัทมีประสบการณ์ในการให้บริการ

อีกทั้งเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าในการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมากขึ้น และสามารถขยายศักยภาพในการบริการตรวจสุขภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะชำระค่าหุ้นและรับโอนหุ้นสามัญของ MH จากผู้ขาย ภายในเดือนมีนาคม 2566 โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ไม่เกิน 998.42 ล้านบาท และส่วนที่เหลือมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัท

MH ประกอบกิจการโรงพยาบาลมเหสักข์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่จำนวน 132 เตียง ที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการทั่วไป คนไข้เงินสดและประกันเอกชน ควบคู่คนไข้สิทธิรัฐ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สีลม จำกัด เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาล  ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100%

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะกำหนดราคาใช้สิทธิ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 120 ของราคาตลาด

โดยอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 26,875,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 134,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (IMH-W1)

ขณะเดียวกัน บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 1,000,000 หุ้น โดยการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระยะเวลาจำหน่ายระหว่างวันที่12 กันยายน 2565 ถึงวันที่13 กุมภาพันธ์2566) ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนทั้งจำนวนดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ด้าน ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IMH และประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาล IMH ธนบุรี เปิดเผยว่า กลุ่มโรงพยาบาล IMH ได้มีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้น “โรงพยาบาล มเหสักข์” ในสัดส่วน 90.77% ของหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ โรงพยาบาล มเหสักข์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ 132 เตียง ดังนั้นการเข้าซื้อกิจการ รพ. มเหสักข์ นอกจากจะได้ทำเลที่ดินที่ตั้งอยู่พื้นที่ทำเลทองย่านธุรกิจสีลม พื้นที่ prime area ยังจะเป็นการเพิ่มจำนวนเตียงให้กับกลุ่ม IMH จาก 103 เตียง เป็น 235 เตียง

โดย รพ. มเหสักข์ มีชื่อเสียงในธุรกิจโรงพยาบาลในเขตสุรวงศ์ สีลม และสาทร มาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี สำหรับคนไข้ที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมถึงบริษัท/สถานประกอบการ ซึ่งจะทำให้ รพ. มเหสักข์ มีรายได้จากฐานลูกค้าประกันสังคม กว่า 50,000 ราย ซึ่งเป็นเป็นพื้นฐานรายได้ รพ. ที่มีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ รพ.ยังมีศักยภาพสูงในการปรับโครงสร้างและการยุทธ์ใหม่ เพื่อเปิดรับคนไข้ต่างชาติ และ คู่สัญญา Expat Health Insurance ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นหลังโควิดอีกด้วย โดยคาดว่าจะเพิ่มรายได้อีก กว่า 400 ล้านบาท ในปี 2566 และ เพิ่มศักยภาพในการรับรู้รายได้ประเภทใหม่ ให้แก่กลุ่ม โรงพยาบาล IMH อีกด้วย การควบรวมในครั้งนี้ ยังจะทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และคาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมถึงต้นทุนต่างๆ ของกลุ่ม IMH ได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บอร์ดอนุมัติให้ เพิ่มกรรมการใหม่ 2 ท่าน คือ นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย นายกแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นาย บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเข้ามาเสริมทัพกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งประสบการณ์ของ ทั้ง 2 ท่าน จะเข้ามาช่วยขยายกิจการโรงพยาบาล และลงทุนในธุรกิจทางการแพทย์ใหม่ๆของกลุ่มโรงพยาบาล IMH อย่างรวดเร็วกว่าเดิม

ทั้งนี้ บอร์ดยังได้อนุมัติให้จดทะเบียน บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สีลม จำกัด (โรงพยาบาล IMH สีลม) เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างของกลุ่มฯ อีกด้วย และในวันเดียวกันนี้ บอร์ดยังมีมติให้แจกวอแรนต์ IMH-W1 ในสัดส่วน 4:1 ฟรีแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อรองรับการขยายกิจการโรงพยาบาล ในกลุ่มโรงพยาบาล IMH ในอนาคตต่อไป

โดยปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาล IMH ประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ เน้น ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เชิงรุกและห้องปฏิบัติการ สามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ มีรถ x-ray หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำการ กว่า 14 คัน มีแผนกลยุทธ์เน้นขยายฐานลูกค้ามาใช้บริการโรงพยาบาลในเครือฯ (2) โรงพยาบาล IMH ธนบุรี เน้นตรวจรักษาคนไข้สิทธิบัตรทอง และ สิทธิประกันสังคม ครอบคลุมฐานคนไข้ฝั่งธนบุรีทั้งหมด และ (3) โรงพยาบาลมเหสักข์ ที่เพิ่งซื้อกิจการเข้ามาใหม่ ซึ่งเบื้องต้นจะเจาะกลุ่มฐานลูกค้าประกันสังคม และกลุ่มลูกค้าเงินสดคู่สัญญาบริษัท และเปิดรับคนไข้ต่างชาติ และคู่สัญญา Expats Health Insurance ตามศักยภาพของพื้นที่สีลม โดยรวมคาดว่า การรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อกิจการ โรงพยาบาล มเหสักข์ จะเพิ่มรายได้ ให้กับกลุ่ม IMH มากกว่า 400 ล้านบาทต่อปี

Back to top button