CHEWA ออกหุ้นกู้ 300 ล้านบาท ดอกเบี้ย 6.75% ขายกองทุน-รายใหญ่ 13-15 ก.พ.66

CHEWA ออกหุ้นกู้ล็อตใหม่ 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่ 13-15 ก.พ.


บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 เป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เสนอขายไม่เกิน 300,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท

โดยมีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.บลูเบลล์, บล.เอเซีย พลัส, บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 13-15 ก.พ.66

Back to top button