ธปท. เปิดเกณฑ์ Virtual Bank ประเดิมออกไลเซนส์ 3 ราย ปี 67

ธปท. เปิดเกณฑ์ “ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา” ระยะแรกไฟเขียวไลเซนส์แค่ 3 ราย ทุนจดทะเบียนต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 ลบ. จัดตั้งได้เร็วสุดปี 67


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ที่ไร้สาขาและให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล หรือ Virtual bank น่าจะจัดตั้งได้เร็วสุดภายในปี 67 และจะมีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตไม่เกิน 3 ราย จากการที่ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำหนดแนวทางการอนุญาตให้จัดตั้ง Virtual Bank ในวันนี้

โดยธปท. ระบุว่า กระบวนการรับสมัครและคัดเลือก เริ่มจากการรับสมัครจะเปิดให้ผู้ที่สนใจจัดตั้ง Virtual Bank สามารถหารือ และยื่นคำขออนุญาตจัดตั้ง รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง ธปท.ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดตั้ง Virtual Bank มีผลบังคับใช้ จากนั้นจะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นคำขอฯ และนำเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมที่สุดต่อ รมว.คลัง พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 3 เดือน

สำหรับเบื้องต้นคาดว่าจะเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง Virtual Bank ต่อ รมว. คลัง จำนวนไม่เกิน 3 รายที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ Green Line ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อให้มีจำนวนผู้เล่นใหม่เข้ามาช่วยกระตุ้นการแข่งขันในระบบสถาบันการเงินอย่างเหมาะสม ไม่มากเกินควรจนกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินและระบบสถาบันการเงิน หรือจนไม่สามารถกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกให้จัดตั้ง Virtual Bank จะต้องเริ่มเปิดดำเนินการภายใน 1 ปี โดย ธปท. จะตรวจสอบความพร้อมของ Virtual Bank ที่จัดตั้งใหม่ก่อนเสนอ รมว. คลัง พิจารณาให้ใบอนุญาตแก่ Virtual Bank เพื่อเริ่มเปิดดำเนินการ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันสมควร ธปท. อาจผ่อนผันให้ Virtual Bank เริ่มเปิดดำเนินการหลังจาก 1 ปีก็ได้

ขณะที่ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท เนื่องจาก Virtual Bank ต้องมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับแบงก์ดั้งเดิม แต่ไม่อนุญาตให้มี ATM/CDM ของตัวเอง สำหรับ Virtual Bank นั้นจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

Back to top button