MTC ออกหุ้นกู้ 5 ชุด คาดเปิดจองขายนักลงทุน 16-17 และ 20 ก.พ.66

MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ (Public Offering) จำนวน 5 รุ่น เผยนำเงินไปคืนหนี้เดิมและขยายธุรกิจที่ยังโตต่อเนื่อง ตั้งเป้าโต 20-25%


บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 5 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ (Public Offering) ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 1 ปี 6 เดือน 6 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 2 ปี 24 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 3 ปี 23 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 4 ปี 22 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 5 ปี 21 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี  กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ คาดว่าจะเสนอขาย ระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ระดับ Investment Grade ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ MTC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายกิจการของบริษัทฯ ที่ยังโตต่อเนื่อง

“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566 ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อใหม่ และขยายสาขารองรับการให้บริการ

โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโต ไว้ที่ 20 – 25% ซึ่งถ้าดูจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาจนถึงงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 พอร์ทสินเชื่อของบริษัทฯ เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จาก 48,000 ล้านบาทในปี 2561 ขยับขึ้นมาเป็น 60,388 ล้านบาทในปี 2562, 70,968 ล้านบาทในปี 2563, 91,812 ล้านบาทในปี 2564 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา พอร์ทสินเชื่อของบริษัทฯ ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 114,586 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และยังต้องการเงินทุนใหม่ ๆ เข้ามาหมุนเวียนในบริษัท ซึ่งหุ้นกู้ก็ถือเป็นอีกแหล่งเงินทุนที่สำคัญของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในส่วนของกำไรสุทธิก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยกำไรสุทธิของบริษัทฯในช่วงปี 2561 – 2564 และงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 อยู่ที่ 3,713 ล้านบาท 4,237 ล้านบาท 5,214 ล้านบาท 4,945 ล้านบาท และ 3,961 ล้านบาท ตามลำดับ” นายปริทัศน์ กล่าว

ในส่วนของหนี้เสียหรือ NPL ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2.28% บริษัทฯ เชื่อว่าได้รับผลดีมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเปิดประเทศ จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้ง ประกอบกับราคาพืชผลการเกษตรที่ปรับสูงขึ้น และค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลเพิ่งปรับเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทยังสามารถบริหารจัดการอัตราส่วน NPL ให้อยู่ในกรอบตามเป้าที่บริษัทตั้งไว้

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 1333

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือ ผ่าน Money Connect by Krungthai (https://moneyconnect.krungthai.com/)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application – CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด#4 (สงวนสิทธิการรับจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น และเงื่อนไขการจองซื้อให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง

QR Download

หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้และการจองซื้อครั้งนี้

Back to top button