SC โต้ปมร้องเรียนไม่รับซื้อที่ดิน-ทำนิติกรรมอำพราง ยันข้อมูลเป็นเท็จ

SC โต้ปมร้องเรียนไม่รับซื้อที่ดิน “กลุ่มรัตนพันธ์” ทำให้สูญเงิน 200 ล้าน และกล่าวหาร่วมกันทำนิติกรรมอำพราง ยันข้อมูลเป็นเท็จ


บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ SC ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ตามที่นายศรายุทธ รัตนพันธ์ นางสาวลัดฟ้า รัตนพันธ์ และนางสาวฐานิตา ศิวธานนท์ หรือรัตนพันธ์ได้ร่วมกันมีหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีตามที่อ้างถึง 1 และร่วมกันออกสื่อสัมภาษณ์ในรายการ TOP NEWS TALK เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.65 รวมถึงปัจจุบันได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเนื้อหาใจความกล่าวหาว่าบริษัท SC โดยผู้บริหารของบริษัทได้ร่วมกันกระทำการทุจริตอันเนื่องมาจากการไม่รับซื้อที่ดินที่กลุ่มครอบครัวรัตนพันธ์เสนอขาย ทำให้สูญเสียเงิน 200 ล้านบาท และบริษัท SC ได้ร่วมกันนํานิติกรรมอำพรางไปฟ้องศาลแพ่ง คดีหมายเลขดําที่ มย 66/2563 กล่าวหาเด็กอายุ 23 ปี เพิ่งจบการศึกษาขอกู้เงินจากบริษัท SC จำนวน 20 ล้านบาท และถูกฟ้องแย้งเป็นเงิน 1,503 ล้านบาทเศษ

ซึ่งข้อกล่าวหาทั้งหมดที่นายศรายุทธ รัตนพันธ์และพวกกลุ่มครอบครัวรัตนพันธ์ กล่าวหาบริษัท SC มาทั้งหมดนั้น เป็นความเท็จทั้งสิ้น และอาจกระทำให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและตราสารหนี้ของบริษัทเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนได้

ทั้งนี้บริษัท SC จึงใคร่ขอเรียนชี้แจงให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบข้อเท็จจริงว่า บริษัท SC ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายศรายุทธ รัตนพันธ์ เป็นจําเลยที่ 1 และนางสาวลัดฟ้ารัตนพันธ์ เป็นจําเลยที่ 2 ต่อศาลแพ่ง ในคดีแพ่งคดีหมายเลขดำที่ มย 66/2563 เมื่อวันที่ 20 ก.พ.63 ฐานความผิดกู้ยืมเงิน 20 ล้านบาท อันเนื่องมาจากบุคคลทั้งสองทำบันทึกข้อตกลง ฉบับวันที่ 3 เม.ย.61 เสนอขอรวบรวมที่ดินบุคคลอื่นมาเสนอขายบริษัท SC ภายในกำหนดวันที่ 31 ธ.ค. 62 โดยขอกู้ยืมเงินของบริษัท SC จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้จ่ายเพื่อการรวบรวมที่ดินนํามาขายบริษัท

SC ซึ่งทั้งหมดมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยบุคคลทั้งสองที่ถูกบริษัท SC ฟ้อง เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการรวบรวมที่ดิน บุคคลทั้งสองไม่สามารถรวบรวมที่ดินนํามาเสนอขายบริษัท SC ได้ตามเงื่อนไขข้อตกลง บริษัท SC จึงทวงถามเงินกู้ยืมคืนแต่เพิกเฉย จึงเป็นที่มาของบริษัท SC เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งเรียกเงิน 20 ล้านบาทคืนดังกล่าว

โดยปัจจุบันฝ่ายจําเลยได้ยื่นคำให้การแก้ต่างและฟ้องแย้งในคดีเรียกค่าเสียหายจำนวน 1,503 ล้านบาทเศษ กล่าวหาว่าสัญญากู้ยืมเงินเป็นนิติกรรมอำพราง ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง

อีกทั้ง บริษัท SC ได้ฟ้องคดีนายศรายุทธ รัตนพันธ์กับพวกครอบครัวรัตนพันธ์ เป็นความผิดทางอาญาที่ศาลอาญา ในคดีหมายเลขดําที่ อ.2986/2563 ข้อหาความผิดบุกรุกและหมิ่นประมาท ศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วคดีมีมูล ขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลอาญา

บริษัท SC ใคร่ขอเรียนว่า ข้อร้องเรียนอันเป็นเท็จของกลุ่มครอบครัวรัตนพันธ์ เคยร้องเรียนบริษัท SC ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในเรื่องดังกล่าวนี้ และสำนักงานกลต. มีหนังสือที่ กลต.จท-2.616/2565 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 ให้บริษัท SC ชี้แจง โดยบริษัท SC ได้ชี้แจงสํานักงาน กลต. จนเป็นที่เข้าใจยุติเรื่องแล้ว แต่นายศรายุทธ รัตนพันธ์กับพวก ยังไม่ยุติการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท จึงจำเป็นต้องชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นบริษัทและนักลงทุน รวมถึงสถาบันการเงิน ได้รับทราบข้อมูลเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง อันอาจกระทบต่อหลักทรัพย์จดทะเบียนและตราสารหนี้ของบริษัท

Back to top button