ก.ล.ต. เปิดตัว ESG Product Platform เพิ่มช่องเข้าถึง “ผลิตภัณฑ์การเงิน” กลุ่มความยั่งยืน

“ก.ล.ต.” เปิดตัว ESG Product Platform เพิ่มช่องผู้เกี่ยวข้องตลาดทุน-ประชาชนทั่วไปเข้าถึง “ผลิตภัณฑ์การเงิน” กลุ่มความยั่งยืนอย่างครบวงจร


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดตัวศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินกลุ่มความยั่งยืน “ESG Product Platform” เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืนได้อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นกลไกที่จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง (visibility) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ในเรื่องการยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน

“ESG Product Platform” เป็นแหล่งรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืน ที่ ก.ล.ต. พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน เช่น บริษัทที่สนใจออกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืนได้อย่างครบวงจร ได้แก่ ตราสารหนี้* และกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน โดยแสดงข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังนี้

1.ภาพรวมตลาด สถิติมูลค่าการออกเสนอขายตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน และมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund)

2.รายชื่อตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนและ SRI Fund พร้อมข้อมูลเบื้องต้น เช่น ประเภทตราสาร มูลค่าการเสนอขายรวม อัตราผลตอบแทน และอันดับความน่าเชื่อถือ หรือกรณี SRI Fund จะแสดงข้อมูลประเภท ลักษณะพิเศษ และเอกสารของกองทุนรวม เป็นต้น

3.หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ แนวทาง หรือบทความ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืน

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีแผนในการพัฒนาแพลตฟอร์มข้างต้นอย่างต่อเนื่อง เช่น จะเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลการเสนอขายของตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนแต่ละรุ่น รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้องภายหลังการเสนอขายภายในปี 2566 เพื่อความครบถ้วนและตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น

Back to top button