“เฮียม้อ” สละเก้าอี้ CEO หลัง ก.ล.ต.กล่าวโทษ ปั่นหุ้น MORE

อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หลัง ก.ล.ต.กล่าวโทษ ปั่นหุ้น MORE ยกแก๊ง 18 ราย ยันไม่กระทบการดำเนินธุรกิจ พร้อมย้ำลาออกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ


บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE เปิดเผยว่า ตามที่ข่าวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ฉบับที่ 27/2566 ลงวันศุกร์ที่ 10 ก.พ.66 ได้กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 18 ราย ต่อ บก.ปอศ. กรณีสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE โดยการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ หรือ เฮียม้อ ได้มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพื่อพิสูจน์ตนเองในชั้นการสอบสวนต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.66 ซึ่งการลาออกดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด

ด้านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนที่ว่างลง โดยจะอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก และจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและแจ้งข้อมูลมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโอกาสต่อไป

Back to top button