“บลจ.บัวหลวง” จัดให้! รับซื้อหุ้น SKY กว่า 4% ราคาสูงลิ่ว 30.25 บาท

เจ้าบุญทุ่มมาเอง! พบ “บลจ.บัวหลวง” จัดเต็มราคารับซื้อบิ๊กล็อต SKY สัดส่วน 4.16% ฟากคนขายแก้มปริเหตุกองทุนใหญ่เปย์หนัก 30.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารายการ 786.5 ล้านบาท


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์(แบบ 246-2) เมื่อวันที่ 24 ก.พ.66 ของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (BBLAM) ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาจำนวน 26 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.1648% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ราคาเฉลี่ย 30.25 บาท โดยจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มารวมเป็นจำนวน 32.79 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5.2525% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

 

Back to top button