SIRI ดึง “บลจ.เอ็กซ์สปริง” ถือหุ้น “บิ๊ก ทัช 2” 30%

SIRI ขายหุ้น “บิ๊ก ทัช 2” สัดส่วน 30% ให้กองทุน “เอ็กซ์สปริง” เสริมแกร่งธุรกิจอสังหาฯ-ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ หรือ SIRI เปิดเผยว่าบริษัทฯได้เข้าทำธุรกรรมขายหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท บิ๊ก ทัช 2 จำกัด ให้แก่กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด (“กองทุนส่วนบุคคลฯ”) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นจำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของ “บิ๊ก ทัช 2” อันเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 15 ล้านบาท

ทั้งนี้ การทำรายการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ บิ๊ก ทัช 2 เป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 70:30 ระหว่าง บริษัทฯ และ กองทุนส่วนบุคคลฯ เพื่อพัฒนาโครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย ภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้มอบอำนาจให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว

Back to top button