BTS ควักกว่า 200 ล้าน เทกฯ “แฟนธอม ลิ้งค์” ลุยพัฒนาอสังหา

BTS ซื้อกิจการ “แฟนธอม ลิ้งค์” กว่า 200 ลบ. ต่อยอดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท แฟนธอม ลิ้งค์ จํากัด (Phantom Link) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน Phantom Link เป็นผลให้ Phantom Link เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

สำหรับ Phantom Link นั้นประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ Phantom Linkจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชําระแล้วจำนวน 10,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน Phantom Link และภาระหนี้ทั้งหมดของ Phantom Linkโดยมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 261 ล้านบาท

Back to top button