SIRI ขาย “โรงเรียนสาธิตพัฒนา” รับเงิน 1.2 พันล้าน

บอร์ด SIRI ไฟเขียว 2 บริษัทย่อย “เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์-อาณาวรรธน์" ขาย “โรงเรียนสาธิตพัฒนา” ให้ "เดอะ เบสท์ เอ็ดดูเคชั่น” รับเงิน 1.2พันล้าน


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ระบุว่า บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้เข้าทำธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สิน และสิทธิเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ให้แก่ บริษัท เดอะ เบสท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ภายใต้มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้มอบอำนาจให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว

โดยราคาซื้อขายคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,210 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Back to top button