ALL ขายสิทธิซื้อที่ดินออกัส “สาทร-ราชพฤกษ์” มูลค่า 12 ล้าน ระงับความเสียหายขาดทุนยับ

ALL เคาะขายสิทธิซื้อที่ดินโครงการออกัส "สาทร-ราชพฤกษ์" 12 ล้านบาท ให้แก่ SWEET FIG LIVING Co.,Ltd. เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิที่ดินได้และเป็นการเสริมสภาพคล่องบางส่วนให้แก่บริษัท


บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติขายสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโครงการออกัส “สาทร-ราชพฤกษ์” (AUGUST) ให้แก่ SWEET FIG LIVING Co.,Ltd. ในราคา 12 ล้านบาท

โดย ALL ชี้แจงว่าได้รับโอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และมีกำหนดโอนกรรมสิทธิในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 แต่ก่อนจะถึงกำหนดวันโอน บริษัทได้มีการลงทุนพัฒนาที่ดินไปบางส่วน เช่น การลงเสาเข็มตามแบบแปลน รวมถึงการสร้างรั้วล้อมรอบที่ดินไปแล้ว 29,757,178.43 บาท ต่อมาด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด เป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิที่ดินได้ตามกำหนด บริษัทจึงได้เจรจาขอเลื่อนการโอน 6 ครั้ง เป็นเหตุให้เงินมัดจำที่ดินสูงขึ้นถึง 49,795,000 บาท

นอกจากนั้นยังได้รับจดหมายเตือนจากเจ้าของที่ดินให้รับโอนฯ หลายครั้ง ไม่เช่นนั้นจะริบเงินที่บริษัทได้ชำระแล้วทั้งหมด รวมถึงให้บริษัทรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ออกและให้ส่งคืนที่ดินในสภาพเรียบร้อย ซึ่งในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริษัทได้ประเมินค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท จึงเจรจาต่อรองขอเลื่อนการโอนฯ มาโดยตลอด ซึ่งเจ้าของที่ดินได้ตกลงให้บริษัทเลื่อนการโอนฯ ครั้งสุดท้ายภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ด้วยเหตุการขาดสภาพคล่องของกระแสเงินสดของบริษัทในปัจจุบัน เป็นเหตุให้บริษัทคาดว่าจะไม่สามารถที่จะรับโอนที่ดินได้ตามกำหนด รวมถึงการขออนุมัติสินเชื่อโครงการจากธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันก็มีความเป็นไปได้ยาก ซึ่งการที่บริษัทไม่สามารถรับโอนที่ดินได้นั้น เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายจากการถูกริบเงินมัดจำ และต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ได้ลงทุนไป เพื่อคืนที่ดินตามสภาพเดิมให้แก่เจ้าของที่ดิน รวมถึงความเสียหายที่ได้ลงทุนพัฒนาที่ดินไปแล้วบางส่วน รวมเป็นมูลค่าความเสียหายค่อนข้างสูง

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้พยายามขายสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินให้แก่นักลงทุน หรือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง แต่เนื่องจากติดปัญหาการลงเสาเข็มไว้ทั้งแปลง เป็นเหตุให้ไม่สามารถแก้ไขแบบการก่อสร้างโครงการได้ รวมถึงระยะเวลาในการรับโอนกรรมสิทธิที่ดินมีจำกัด ด้วยข้อขัดข้องดังกล่าวเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการขายสิทธิฯ ให้กับหลายๆ บริษัทที่เข้ามาเจรจาได้ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้เจรจาและบรรลุข้อตกลงกับ SWEET FIG LIVING Co.,Ltd. บริษัทจึงได้จำหน่ายสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้ในราคา 12,000,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิที่ดินได้และเป็นการเสริมสภาพคล่องบางส่วนให้แก่บริษัท

Back to top button