ผู้ถือหุ้น UBE ไฟเขียว “ปันผล” 0.0400 บ. จ่าย 15 พ.ค.นี้

UBE ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0400 บาท วันที่ 15 พ.ค.นี้ พร้อมวางเป้าหมายสู่ Food Tech Company เดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืนครบทุกมิติ


บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ และ นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมถึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.0400 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 156,571,440 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว) ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สะท้อนความเชื่อมั่นในการเดินหน้าธุรกิจที่เติบโตและมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ

ส่วนของทิศทางธุรกิจในปี 2566 UBE วางเป้าหมายการเป็นหนึ่งในผู้นำในการขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยให้ก้าวไกลไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงอื่นๆ ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนความยั่งยืนที่สร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ตามแนวทาง ESG เพื่อสร้างการเติบโตที่กว้างไกลกว่าตามแนวคิด “UBEYOND”* ขององค์กร สู่เป้าหมายการเป็นบริษัท Food Tech Company ที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

Back to top button