MCOT ตั้ง “ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส” นั่งประธานกรรมการ

MCOT แต่งตั้ง “ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส” นั่งตำแหน่งประธานกรรมการ มีผล 10 พ.ค.66


บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 มีมติเลือกตั้ง นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการ เป็นประธานกรรมการ MCOT ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

Back to top button