ABM ตั้ง “วิชัย ตันพัฒนรัตน์” นั่งประธานกรรมการ

ABM แต่งตั้ง “วิชัย ตันพัฒนรัตน์” นั่งตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ มีผล 12 พ.ค.66


บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM แจ้งให้ทราบว่าประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ เป็นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

Back to top button