ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยุบ “นิคมสมุทรสาคร” ส่วนขยาย 208 ไร่

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย 208 ไร่ เนื่องจากที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศข้างต้นมีปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง


เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยายระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 โดยกำหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป จำนวนเนื้อที่ประมาณ 208 ไร่ 1 งาน 31.60 ตารางวา ในท้องที่ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นั้น

เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศข้างต้นมีปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมดำเนินงาน นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยายระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับเอกชน ผู้ร่วมดำเนินงาน จึงสมควรยุติการดำเนินโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นต่อไป และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้บอกเลิกสัญญาร่วมดำเนินงานฯ กับเอกชนผู้ร่วมดำเนินงานแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 และข้อ 4 วรรคสอง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 จึงประกาศยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยายโดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยายลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 ด้วย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

นรินทร์ กัลยาณมิตร

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Back to top button