“ขันเงิน” ขึ้นเบอร์หนึ่ง MPIC พ่วงนั่ง “กรรมการ”-ลุยเทนเดอร์เพิ่ม ก่อนปิดจ๊อบก.ค.นี้

MPIC แจ้งปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ พบ “ขันเงิน” ผงาดขึ้นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง หลังซื้อหุ้นต่อ MAJOR พร้อมนั่ง “กรรมการ” แทน “วิชา พูลวรลักษณ์” มีผล 26 พ.ค.66 เดินหน้าตั้งโต๊ะเทนเดอร์เพิ่ม คาดเสร็จสิ้นก.ค.66


บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPIC สรุปการซื้อขายหุ้นใน MPIC ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR ให้กับนายขันเงิน เนื้อนวล ตามสัญญาซื้อขายหุ้น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 MAJOR ได้โอนหุ้นของ MPIC จำนวน 1,202,130,480 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.46 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ให้กับนายขันเงิน เนื้อนวล จึงทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MPIC เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

โดยภายหลังการทำรายการดังกล่าว นายขันเงิน เนื้อนวล จะถือหุ้นใน MPIC รวมกันจำนวน 1,202,130,480 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.46 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MPIC อันเป็นผลให้นายขันเงิน เนื้อนวล มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ MPIC ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 โดยคาดว่าระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ MPIC ของนายขันเงิน เนื้อนวล จะเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MPIC ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแปลงอำนาจควบคุม และโครงสร้างการจัดการของบริษัท ซึ่งในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 MPIC ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2566 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

  1. รับทราบการลาออกของกรรมการดังต่อไปนี้ เนื่องจากกรรมการมีเหตุผลส่วนตัวบางประการ จึงไม่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการต่อไปได้ โดยการลาออกดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

(1) นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตำแหน่ง กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท

(2) นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหาร

(3) นายอภิชาติ คงชัย ตำแหน่ง กรรมการ

(4) นายธนกร ปุลิเวคินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร

พร้อมทั้งอนุมัติแต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้ แทนที่กรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

(1) นายขันเงิน เนื้อนวล ตำแหน่ง กรรมการ แทน นายวิชา พูลวรลักษณ์

(2) นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ตำแหน่ง กรรมการ แทน นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

(3) นายทรงพล เชาวนโยธิน ตำแหน่ง กรรมการ แทน นายอภิชาติ คงชัย

(4) นายพิรุณ ชินวัตร ตำแหน่ง กรรมการ แทน นายธนกร ปุลิเวคินทร์

อีกทั้งยังอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

เดิม “นายวิชา พูลวรลักษณ์ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ และนางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น “นายขันเงิน เนื้อนวล นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน นายทรงพล เชาวนโยธิน และนายพิรุณ ชินวัตร กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

นอกจากนั้นยังรับทราบการลาออกของผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

(1) นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2) นางสุวิมล แซ่ลิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

รวมทั้งอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งรักษาการเลขานุการบริษัท ดังนี้

มีมติแต่งตั้ง นางสาวจิรัฏฐ์ จันทร์เรือง ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการเลขานุการบริษัท แทน นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งรักษาการเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

Back to top button