ONEE ตั้ง “กรอบแก้ว ปันยารชุน” นั่งประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ภาพลักษณ์-สื่อสาร

ONEE ตั้ง “กรอบแก้ว ปันยารชุน” นั่งประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ภาพลักษณ์และการสื่อสาร มีผล 26 พ.ค.66


บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/66 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรอบแก้ว ปันยารชุน เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ภาพลักษณ์และการสื่อสาร และอนุมัติปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม2566 เป็นต้นไป

โดยรายชื่อคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน และปรับโครงสร้างองค์กรดังนี้

Back to top button