SC ตั้ง “เอสซี แอสเสท ซิกซ์ ” ลุยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

SC ตั้งบริษัทย่อย “เอสซี แอสเสท ซิกซ์ ” ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ลุยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ “บริษัท เอสซี แอสเสท ซิกซ์ จํากัด (SC ASSET SIX COMPANY LIMITED) ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99  เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Back to top button