BCPG ควัก 410 ล้าน จ้าง BFPL บริหาร “คลังน้ำมัน” ของ ALT สัญญา 6 ปี

BCPG แต่งตั้งให้ BFPL เป็นผู้บริหารทรัพย์สินและระบบคลังน้ำมัน รวมถึงท่าเทียบเรือและท่อขนส่งน้ำมันของ ALT ค่าตอบแทน 410 ล้านบาท อายุสัญญา 6 ปี


บริษัท บีชีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 เรื่องการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอเชียลิงค์ เทอมินัล จำกัด (ALT) เพื่อการลงทุนในโครงการคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัท แพนเอเชีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด ในฐานะผู้ขาย ได้บรรลุเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายหุ้น และได้รับโอนหุ้นทั้งหมดของ ALT แล้ว

โดยการนี้บริษัทฯ ประสงค์ให้ ALT เข้าทำสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (BFPL) เป็นผู้บริหารทรัพย์สินและระบบคลังน้ำมัน รวมถึงท่าเทียบเรือและท่อขนส่งน้ำมันของ ALT ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยที่ BFPL เป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP มูลค่าค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 410 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญารวมไม่เกิน 6 ปี (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2572)

ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

Back to top button