PCC ลงนามคว้า 4 งานใหม่ 384 ล้านบาท

PCC ลงนามในสัญญางานใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวม 384 ล้านบาท มีกําหนดการส่งมอบในแต่ละโครงการภายใน 365 วัน


บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ PCC เปิดเผยว่า บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.98 ได้ลงนามในสัญญางานใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวม 384,130,000 บาท ประกอบด้วย

1.งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจําหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟเขตพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในนามกิจการค้าร่วม “CONSORTIUM OF PSP & TIMPANO” ประกอบด้วย บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จํากัด และ บริษัท ทิมพาโน อิเลคทริคอล กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 มูลค่าสัญญารวม 76,826,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจําหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ภาคใต้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในนาม กิจการค้าร่วม “CONSORTIUM OF PSP & CYG” ประกอบด้วย บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จํากัด และ บริษัท ซีวายจี ซันรี่ (ประเทศไทย) จํากัด กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 มูลค่าสัญญารวม 78,966,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจําหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในนามกิจการค้าร่วม “CONSORTIUM OF PSP& ENOVA” ประกอบด้วย บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จํากัด และ บริษัท อีโนวา อินทีเกรชั่น จํากัด กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 มูลค่าสัญญารวม 111,601,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4.งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจําหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ภาคกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในนาม กิจการค้าร่วม “CONSORTIUM OF PSP & CYG” ประกอบด้วย บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จํากัด และ บริษัท ซีวายจี ซันรี่ (ประเทศไทย) จํากัด กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 มูลค่าสัญญารวม 116,737,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ มีกําหนดการส่งมอบในแต่ละโครงการภายใน 365 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เริ่มทํางาน โดยมีเงื่อนไขการชําระเงินแบ่งออกเป็น 4 งวด ตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ

Back to top button