KUN แจก “วอร์แรนต์” ผู้ถือหุ้นเดิม ระดมเงิน 549 ล้านบาท ขยายโครงการใหม่

KUN ไฟเขียวแจก “KUN-W2” ผู้ถือหุ้นเดิม 249.70 ล้านหน่วย ในอัตราส่วน 3:1 หุ้น จ่อรับทรัพย์ 549.35 ล้านบาท พร้อมประกาศเดินเกมรุกเร่งการเติบโตรายได้แตะ 2,000 ล้านบาท ในปี 70


นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบในเขตพื้นที่ชานเมือง เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (KUN-W2) จำนวนไม่เกิน 249.70 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 (KUN-W2) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ KUN-W2 จะมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ระดับราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.20 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 6 เดือน ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (KUN-W2)

อีกทั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น KUN ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 57.28 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 491.83 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 983,679,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 434.55 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 869,110,063 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากการเพิ่มทุนรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ, การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยจัดสรรให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) รวมจำนวน 114,569,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งอนุมัติ ให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 74.91 ล้านหุ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ KUN-W2 ในครั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตในอีกเติบโตในอีก 2-3 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าเม็ดเงินจากการระดมทุนภายหลังผู้ถือหุ้นมีการแปลงสภาพหมดตามสิทธิประมาณ 549.35 ล้านบาท ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทฯในการนำเม็ดเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อหมุนเวียนสำหรับการต่อยอดโครงการในปัจจุบัน สู่การพัฒนาในการขยายโครงการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้ KUN ในอนาคต ซึ่งสอดรับกับ เป้าหมายที่บริษัทฯวางไว้ว่าภายในปี 70 บริษัทฯจะรายได้แตะระดับ 2,000 ล้านบาท จากปีนี้ที่บริษัทฯตั้งเป้าอัตราการเติบโต 20%

แผนการดำเนินงานในช่วง 3-5 ปีจากนี้ (ปี 66-70) บริษัทฯยังคงเดินเกมรุกสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มตั้งเป้าหมายรับรู้รายได้จากโซนอื่นๆ อาทิ โซนทิศเหนือ (รังสิต) และ โซนทิศใต้ (พระราม 2-บางขุนเทียน) นอกจากโซนบางบัวทองเพิ่มขึ้น ด้วยการขยายโครงการไปในพื้นที่ใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างแฟลกชิป (Flagship) ภายใต้เรือธงบนพื้นที่ทำเลทองแห่งใหม่ของ KUN โดยยังคงยึดหลักการพัฒนาแนวคิด “คุ้มค่าน่าซื้อ” นอกจากนี้ยังเริ่มมองหาโอกาสจากการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาเสริมการเติบโตในอนาคตด้วย เพื่อแสวงหาโอกาสทั้งในธุรกิจอสังหริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่การเติบโตในอนาคตนางประวีรัตน์ กล่าว

Back to top button