บอร์ด TPCH เคาะขาย 4 โรงไฟฟ้า กำลังผลิต 10 MW มูลค่า 1.2 พันล้าน

บอร์ด TPCH ไฟเขียวขาย 4 โรงไฟฟ้า “TPCH1- TPCH2- TPCH5- ECO” ขนาดไม่เกิน เมกะวัตต์ มูลค่า 1.2 พันล้านบาท เตรียมชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ 27 ต.ค.นี้


บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจําหน่ายหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 10 MW (VSPP) ประกอบด้วย

1.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด (TPCH1) จำนวน 25,799,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.23 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา และเป็นผู้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าสูงสุด 9.2 เมกะวัตต์อัตรารับซื้อไฟฟ้า Feed-in-Tariff หน่วยละ 3.19 บาท เป็นระยะเวลา 20 ปี

2.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด (TPCH2) จำนวน 25,799,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.23 ของทุนจดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา และเป็นผู้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าสูงสุด 9.2 เมกะวัตต์ อัตรารับซื้อไฟฟ้า Feed-in-Tariff หน่วยละ 3.19 บาท เป็นระยะเวลา 20 ปี

3.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด (TPCH5) จำนวน 19,799,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียน ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส และเป็นผู้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าสูงสุด 6.3 เมกะวัตต์อัตรารับซื้อไฟฟ้า Feed-in-Tariff หน่วยละ 3.51 บาท เป็นระยะเวลา 20 ปี

4.บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จํากัด (ECO) จำนวน 63,375,434 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.90 ของทุนจดทะเบียน ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ โดยปัจจุบันมีโครงการที่บริษัทลงทุนอยู่ได้แก่ บริษัท ประชารัฐชีวมวลแม่ลาน (PBM) และ บริษัทประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จำกัด (PBB)

สำหรับการการจําหน่ายหุ้นดังกล่าวในราคาไม่น้อยกว่า1,200 ล้านบาท ให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า โดยกําหนดให้ผู้จะซื้อจะต้องรับไปทั้งภาระหนี้ของกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้า ได้แก่ หนี้ที่มีอยู่กับธนาคาร รายละเอียดการจําหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ภายหลังจากการทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทกลุ่มโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ บริษัทกลุ่มโรงไฟฟ้าจะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นอกจากนี้ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.โดยเป็นการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Back to top button