SKY ควัก 15 ล้าน ซื้อหุ้น “แอสโตร โซลูชั่นส์” เพิ่มดันถือ 60%

SKY ควัก 15 ล้าน ซื้อหุ้น “แอสโตร โซลูชั่นส์” เพิ่ม ดันถือ 60% ลุยให้บริการทางการขาย-การตลาด “SAWASDEE Application”


บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เปิดเผยว่า บริษัทฯจะเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัทแอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด (แอสโตร) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม จากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน เป็นจำนวนรวม 150,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนของแอสโตร ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้นใน แอสโตร เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60.00 ดังนั้น แอสโตร จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ แอสโตร เป็นจำนวน 15 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

อนึ่งปัจจุบัน แอสโตร มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ประกอบกิจการให้บริการทางการขายและการตลาด ให้แก่ SAWASDEE Application ที่บริษัทฯเป็นผู้พัฒนา บริษัทฯเล็งเห็นว่าการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน แอสโตร จะส่งผลดีให้แก่บริษัทฯ ในการต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ของ แอสโตรได้ทันทีภายหลังจากการเข้าทำรายการ

Back to top button