EA รับโอนกิจการ “ESL-ESN” เพิ่มประสิทธิภาพบริหาร-ลดต้นทุน

EA แจ้งรับโอนกิจการ “อีเอ โซล่า ลำปาง-อีเอ โซล่า นครสวรรค์” เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ-ลดต้นทุน-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตลอดจนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวในการสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท


บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA แจ้งตลาดฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด และการเลิกกิจการของบริษัทย่อย ที่บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมถึงการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตลอดจนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท ในการสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

โดยการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด (ESL) และบริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด (ESN) มาที่บริษัทฯเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างดังกล่าว โดยการโอนกิจการทั้งหมดของ ESL และ ESN มีผลเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 และ 17 ตุลาคม 2566 ตามลำดับ และบริษัทฯจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการของ ESL และ ESN ต่อไป

อนึ่งการโอนกิจการในครั้งนี้ ถือเป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน และไม่ส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท หรือฐานะการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด ดังนั้นการปรับโครงสร้างดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นรายการที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการ ที่เกี่ยวโยงกัน

Back to top button