“ตลท.” เตือนระวังก่อนซื้อ-ขายหุ้น GSC หลัง “ซีอีโอ-บอร์ดตรวจสอบ” ลาออก

“ตลท.” เตือนศึกษาข้อมูลก่อนซื้อขายหุ้น GSC หลัง CEO-บอร์ดตรวจสอบแจ้งลาออก มีผลวันนี้ และการตั้ง “สันติ ศรีเสริมโภค” นั่งบอร์ดถือเป็นโมฆะ


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตือนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC เกี่ยวกับข่าวการลาออกของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100

ทั้งนี้ GSC ระบุว่า จากการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเพื่อขอใช้สิทธิเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และได้แจ้งไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวเองแล้วนั้น

บริษัทได้รับแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งของกรรมการ ดังต่อไปนี้

1.เรืออากาศเอก ดร. สุเชษฐ์ สุนทรเวช ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2.นายปรภต นันทวิทยา ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3.นายธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4.นาย อภิรักษ์ วัฒนภิญญา ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ขณะที่ พลอากาศตรี นายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 นั้น ไม่มีผลทางกฎหมายเนื่องจากการประชุมครั้งดังกล่าวไม่ครบองค์ประชุม

Back to top button