ตลท.สั่ง GSC แจงปมงบปี 66 ตั้งขาดทุน 100 ล้านบาท หลังคืนมัดจำไม่ได้!

ตลท. สั่ง GSC แจงปมเมินคำค้านบอร์ด “เข้าซื้อที่ดิน” ทำให้ในปี 66 ต้องตั้งตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการขอคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไม่ได้ 100 ล้านบาท


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ตลท.) ออกประกาศเตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC เนื่องจากตลท.ขอให้ GSC ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขกรณีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีของบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษัท 70 ล้านบาท และมีข้อสังเกตกรณีบริษัทได้รับหนังสือจากกรรมการของบริษัท 4 ท่านในเดือนกันยายน 2566 ขอให้ระงับการทำรายการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 150 ล้านบาท และรายการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยมูลค่า 60 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี เมื่อเดือนกันยายน และพฤศจิกายน 2566 บริษัทได้ทำรายการที่กรรมการ 4 ท่านมีหนังสือขอให้ระงับ และชี้แจงเพิ่มเติมว่าเป็นการดำเนินการตามมติคณะกรรมการ ต่อมาในงบการเงินประจำปี 2566 ปรากฏรายการขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการขอคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไม่ได้ 100 ล้านบาท และขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 37 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 118 ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2567 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ GSC และติดตามคำชี้แจงของบริษัท

Back to top button