ก.ล.ต.ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียม SRI Fund ถึง 31 ธ.ค.67

ก.ล.ต.ประกาศขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการ SRI Fund ถึง 31 ธ.ค.67 จากเดิมสิ้นสุดปีนี้ เพื่อส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืนต่อเนื่อง


นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ออกประกาศขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งและแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อเป็น “กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน”(Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2566 เพื่อส่งเสริมการลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ “ก.ล.ต. เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้ตลาดทุนเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ออกประกาศขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)สำหรับคำขอที่ยื่นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567

โดยมาตรการระยะสั้นนี้จะช่วยลดภาระของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ประสงค์จะบริหารจัดการ SRI Fund ขณะเดียวกันก็จะช่วยผลักดันให้เม็ดเงินลงทุนถูกจัดสรรไปยังผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ออกเสนอขายโดยกิจการหรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในไทย ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เช่น โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อันนำไปสู่การพัฒนาของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติต่อไป โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567”

สำหรับการขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ที่มุ่งหมายให้มีระบบนิเวศในตลาดทุนที่พร้อมรองรับและเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้ บลจ. ผนวกปัจจัยด้านความยั่งยืนในการบริหารจัดการลงทุน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุนในด้านความยั่งยืนตามมาตรฐาน SRI Fund เพื่อขับเคลื่อนการจัดสรรเงินทุนไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทั้งที่อยู่ในและนอกตลาดทุนไทยต่อไป

Back to top button