PLT ลงนามซื้อเรือบรรทุก LPG เริ่มบริการ มิ.ย.67

PLT ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการซื้อเรือบรรทุกก๊าซ LPG ร่วมกับนายหน้าในการจัดหาเรือ มีขนาดระวาง 1,247 ลูกบาศก์เมตร และมีความสามารถบรรจุประมาณ 620 ตัน มีราคาเสนอขาย 150 ล้านเยนญี่ปุ่น คาดเริ่มใช้บริการ มิ.ย.67


บริษัท พีลาทัส มารีน จํากัด (มหาชน) หรือ PLT แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายฐกฤต ฉิมตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการซื้อเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) (Memorandum of Agreement) ร่วมกับนายหน้าในการจัดหาเรือ (Broker) เพื่อทดแทนเรือที่บริษัทปลดระวางซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการนําเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรกของบริษัทฯโดยมีกําหนดรับเรือภายในเดือนเมษายน 2567 และคาดว่าสามารถเริ่มให้บริการได้ในเดือนมิถุนายน 2567 เรือลําดังกล่าวต่อขึ้นเมื่อปี 2539 จัดอยู่ในประเภทเรือบรรทุกก๊าซ LPG ภายในประเทศ มีขนาดระวาง 1,247 ลูกบาศก์เมตร และมีความสามารถในการบรรจุประมาณ 620 ตัน ซึ่งมีราคาเสนอขายที่ 150 ล้านเยนญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้จากสภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีความต้องการในการใช้เรือบรรทุกก๊าซ LPG ค่อนข้างสูง จึงทําให้เจ้าของเรือส่วนใหญ่ยืดอายุการใช้งานเรือมากขึ้น ส่งผลให้เรือที่ขายในตลาดมีจํานวนน้อยลงและมีราคาสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าโครงการซื้อเรือดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบํารุงรักษาเรือและด้านนํ้ามันเชื้อเพลิงของบริษัทอีกด้วย

Back to top button