DITTO ลงนามปลูกป่าชายเลน 40 ชุมชน กว่า 6.5 หมื่นไร่

DITTO แจ้งลงนามร่วมดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนสำหรับชุมชนปี 66 เพิ่มเติม 65,547.74 ไร่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 30 ปี หนุนประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต


บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ล่าสุดบริษัทได้ลงนามเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับชุมชนเพิ่มเติมอีกจำนวน 40 ชุมชน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา สตูล และสุราษฎร์ธานี เนื้อที่รวม 65,547.74 ไร่ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 30 ปี

ทั้งนี้ เมื่อรวมพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาในโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ประจำปี พ.ศ. 2565 กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น 21,658.19 ไร่ และโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ได้เข้าร่วมดำเนินโครงการกับชุมชนแล้ว 53 ชุมชน ในจังหวัดกระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, พังงา, ระนอง, สตูล, สุราษฎร์ธานี จำนวน 89,290.31 ไร่

ดังนั้น เมื่อรวมกับพื้นที่ที่เข้าร่วมดำเนินโครงการกับชุมชนเพิ่มเติมในครั้งนี้อีกจำนวน 65,547.74 ไร่ ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ปลูกปาชายเลนที่ได้รับการจัดสรรรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 176.496.24 ไร่

Back to top button