บอร์ด PTT ตั้ง “พงษ์สวาท-ฉัตรชัย” นั่งกรรมการอิสระ มีผลทันที

บอร์ด PTT ลงมติแต่งตั้ง “พงษ์สวาท นีละโยธิน-ฉัตรชัย พรหมเลิศ” ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ พร้อมแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการ บริษัท PTT ในการประชุมนัดพิเศษคร้ังที่10/2566 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมติแต่งตั้งกรรมการ ปตท. และกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้

 1. แต่งตั้งกรรมการ ปตท. ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

1.1 นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ปตท. ทดแทน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

1.2 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ปตท. ทดแทน นายดนุชา พิชยนันท์

 1. แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

 1. นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
 2. พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม)
 3. รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

 1. พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
 2. นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)
 3. นายพงศธร ทวีสิน กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

คณะกรรมการกำกบับดูแลกจิการที่ดีและความยั่งยืน

 1. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม)
 2. รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)
 3. นางพงษ์สวาท นีละโยธิน กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)
 2. ศ.พิเศษ ดร.ทศพรศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)
 3. นายชาญศิลป์ตรีนุชกร กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

โดยให้กรรมการเฉพาะเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีผลตั้งแต่วันที่1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

Back to top button