TIA ผนึก “คณะนิติศาสตร์ จุฬา- Degree Plus” เปิดหลักสูตร “ดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม”

TIA ผนึก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และDegree Plus เปิดหลักสูตร “การดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม” แบบ Hybrid ผ่านผู้มีประสบการณ์จริง เปิดรับสมัครถึง 19 ม.ค 67 และจบหลักสูตร มี.ค 67


นายยิ่งยิง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)  เปิดเผยว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA ) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Degree Plus เดินหน้าในการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการดำเนิน “คดีฟ้องแบบกลุ่ม”-Class Action อย่างต่อเนื่อง โดยจะเปิดหลักสูตร “การดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม” รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid) หลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่มุ่งเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการฟ้องคดีแบบกลุ่มอย่างละเอียด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อให้ตลาดทุนไทยมีเครื่องมือในการดูแล และปกป้องนักลงทุน จากการกระทำที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันในตลาดทุนมีผู้เชี่ยวชาญในการฟ้องคดีแบบกลุ่มยังมีน้อย และยังไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้  และจะเป็นหลักสูตรที่มีกลุ่มผู้อบรมเป้าหมายมีความหลากหลายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นทนายความที่สนใจสร้างความเชี่ยวชาญในการทำคดีลักษณะนี้ ผู้ใช้บังคับกฎหมาย ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมอบรวมหลักสูตร “คดีฟ้องแบบกลุ่ม”-Class Action แบบ Hybrid  จะได้รับข้อมูลและเรียนรู้ตรงจาก ผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ “การดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม” โดยตรงจาก 9 ท่าน  ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษธานิศ เกศวพิทักษ์  อดีตรองประธานศาลฎีกา , นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล รองประธานศาลอุทธรณ์, นายศักรินทร์ ร่วมรังษี ที่ปรึกษาและอดีตรองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, นางรศยุพา มิคะเสน ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , นายจิณณะ แย้มอ่วม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด และที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย , ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงรณ์มหาวิทยาลัย , นายปิยะ ครุฑเดชะ – ทนายความห้นส่วน Baker & McKenzie , นายศักดิ์ชัย ลิ้มศิริโพธิ์ทอง และนายวราธร วงศ์สว่างศิริ – Managing Partner Herbert Smith Freehills (Thailand)

โดยนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเนื้อหาและหัวข้อที่จะอบรมในหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย

  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ เช่น ตลาดทุน หุ้น เป็นต้น
  2. การกระทำความผิดและการพิสูจน์ความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์
  3. ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาคดีแบบกลุ่ม
  4. การเขียนคำขออนุญาตและคำฟ้องคำให้การคดีแบบกลุ่ม
  5. การคิดคำนวณค่าเสียหายในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม
  6. การเจรจาประนีประนอมคดีแบบกลุ่ม

ทั้งนี้ ระยะเวลาการเรียน จำนวน 30 ชั่วโมง ทั้งการเรียนแบบ On-demand Videos – ปูพื้นฐานเข้มข้น ตอบโจทย์ทุกสปีดการเรียนรู้ Live Virtual Sessions – เสวนา แลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ และ In-person Networking – ขยายเครือข่ายกับเพื่อนร่วมหลักสูตรพร้อมรับ Certificate วันจบหลักสูตร

สำหรับผู้สนใจ มีค่าอบรมตลอดหลักสูตร 9,900 บาท (รวม VAT) โดย สามารถเริ่มดูบทเรียน VDO ออนไลน์: 18 ธันวาคม 2566 และเริ่มเรียนสดผ่าน Zoom: 24 มกราคม 2567 ผู้จบหลักสูตรวันรับใบประกาศนียบัตร Onsite: 16 มีนาคม 2567 และพิเศษ  20 ท่านแรก รับฟรีหนังสือ pocket book “การดำเนินคดีแบบกลุ่มสำหรับผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์” โดยนิติฯ จุฬาฯ

ขณะที่ นิสิต/นักศึกษาปัจจุบันสามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มเพื่อรับทุนการศึกษาได้ที่ https://forms.gle/RwLopiKndZ8JZAsS6   และ ดูรายละเอียด และสมัครได้ที่: https://to.degree.plus/securities-class-action

Back to top button