BGRIM จับมือ SCCC ลุยโครงการโซลาร์ 102 MW

“บี.กริม” ลงนาม MOU ปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 102 MW ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนประเทศด้วยพลังงานสะอาด


ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้ผนึกความร่วมมือกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ SCCC เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน ซึ่งถือเป็นแนวทางการพัฒนาโซลูชันด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับโรงงานปูนซีเมนต์ ซึ่งมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ไปสู่ความยั่งยืนของทั้งสององค์กร และตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately) ด้วยความพร้อมในการพัฒนาด้านพลังงานที่ยั่งยืนและปลอดภัยภายใต้กลยุทธ์หลัก Green Leap – Global and Green  และบี.กริม เพาเวอร์ ตั้งเป้ากำลังผลิตไฟฟ้าเติบโตสู่ 10,000 เมกะวัตต์ จากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนา ภายในปี พ.ศ. 2573 และเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี พ.ศ. 2593

“การผนึกกำลังระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ และปูนซีเมนต์นครหลวง ถือเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญ ของ 2 องค์กรธุรกิจชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศสู่การขับเคลื่อนด้วยพลังงานสมัยใหม่ โดย บี.กริม เพาเวอร์ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงการด้วยเทคโนโลยี และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความร่วมมือในครั้งนี้” ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว

นายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย กล่าวว่า ปูนซีเมนต์ นครหลวง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูแลชุมชนและสังคมรอบข้าง (ESG) ตามค่านิยมองค์กร ‘ห่วงใย ใส่ใจ อนาคต’ (Caring About Our Future) โดยตั้งเป้าหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคม และกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2573 (INSEE Sustainability Ambition 2030)

สำหรับความร่วมมือในพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินภายในพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง จังหวัดสระบุรี มีขนาดกำลังการผลิตรวม 102 เมกะวัตต์โดยการดำเนินงานจะแบ่งเป็น 2 เฟสในระยะเวลา 5 ปี เฟสที่ 1 กำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์ ในส่วนเฟสที่ 2 กำลังการผลิต 22 เมกะวัตต์ ซึ่งจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 60,000 ตันต่อปี

ความร่วมมือระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ และ ปูนซีเมนต์นครหลวง แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน โดยความร่วมมือครั้งนี้จะสะท้อนถึงเป้าหมายร่วมกันของผู้นำในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างโซลูชันด้านพลังงานที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้พลังงานในปริมาณสูง รวมทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศไทย ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน

Back to top button